10:30, 01/12/2020
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch và bọn phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại “có dịp” tung ra nhiều chiêu trò, luận điệu điên cuồng chống...