09:21 AM - 27/03/2023
(TVVN). Để giúp Hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả và phát triển, Luật HTX sửa đổi cần đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi trước hết của chính các HTX và thành viên của họ. Bên cạnh những khái niệm rắc...