08:20 AM - 20/07/2024
(VNTV). Các nhà lãnh đạo đang nghĩ gì, tư duy thế nào và đưa ra quyết định về mô hình kinh doanh ra sao sẽ dẫn tới sự thành bại của chuyển đổi nền kinh tế từ tuyến tính sang tuần hoàn.