10:52 AM - 10/07/2024
Nhiệm vụ mô phỏng sao Hỏa kéo dài một năm đầu tiên của NASA đã kết thúc với việc 4 tình nguyện viên rời khỏi môi trường sống in 3D. Kelly Haston, chỉ huy nhiệm vụ CHAPEA-1, phát biểu sau khi...