08:56 PM - 31/03/2024
Nhóm GS Nguyễn Ngọc Tú, Đinh Ngọc Thắng và Vũ Văn Tuyên đang phát triển dự án ứng dụng tính toán lượng tử và mạng lượng tử vào hệ thống lưới điện thông minh tại Mỹ.