11:00 AM - 26/01/2022
Dầu Tiếng là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh Bình Dương. Trong hành trình đi tới, Đảng bộ huyện chú trọng phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với quá trình đô thị hóa.