04:18 PM - 24/11/2022
Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thành phố Đà Nẵng đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.