10:57 AM - 28/06/2022
Tỉnh Thanh Hoá chủ trương hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia xây dựng, phát triển sản phẩm thuộc Chương trình OCOP, qua đó góp phần quan trọng vào việc khơi dậy tính cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, nhất là lao động yếu thế ở địa bàn nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.