10:08 AM - 30/09/2023
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng đặc điểm của tỉnh Nghệ An là địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống để đưa ra các chiêu bài xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh là yêu cầu có tính cấp thiết.