03:30 PM - 14/07/2024
Bình Phước là tỉnh có nhiều tộc người cùng định cư. Con người nơi đây vừa có những đặc tính chung của người Việt Nam, vừa có sắc thái riêng của địa phương với những đặc tính nổi trội là “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”.