12:01 AM - 17/09/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị, toàn dân tộc chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch. Với vị trí, vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực tham gia công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.