04:59 PM - 29/02/2024
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng, đem lại những kết quả tích cực.