08:56 AM - 06/04/2021
Hỏi: Xin cho biết cơ quan nào có trách nhiệm dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội và việc dự kiến, phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, dự kiến cơ cấu, thành phần những người được...