06:02 PM - 10/09/2021
Câu hỏi: Đây là năm thứ hai và lần thứ tư dịch covid-19 bùng phát ở nước ta. Dịch covid-19 ảnh hưởng đến các hợp tác xã nông nghiệp trong cả nước như thế nào? Giải pháp nào để mô hình kinh tế này đứng...