02:18 PM - 13/06/2024
Cùng với tín dụng xanh, trái phiếu xanh là một trong hai nguồn tài chính xanh lớn nhất góp phần quan trọng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền...