03:58 PM - 21/03/2023
Câu hỏi: Ngày 21/3/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác truyền thông chính sách. Xin cho biết rõ hơn về Chỉ thị này. Trả lời Truyền thông chính sách góp phần...