03:16 PM - 28/11/2022
Hỏi: Xin cho biết mục đích, nội dung của bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình? Trả lời: Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị...