03:15 PM - 28/06/2022
Câu hỏi: Xin cho biết nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Trả lời Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết...