08:38 AM - 24/09/2023
Câu hỏi: Xin cho biết nội dung cơ bản của sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Đồng chí...