12:03 AM - 16/10/2020
Độc giả Lê Phương ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hỏi: Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược hiện nay được Đảng ta xác định như thế nào?