02:50 PM - 01/03/2024
Câu hỏi: Xin cho biết chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện an sinh xã hội từ đại hội VI đến đại hội XIII? Trả lời: Ngay từ Đại hội VI, hệ thống các giải pháp đảm bảo an sinh xã...