05:17 PM - 25/03/2023
(VNTV) - Thanh niên - thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng xung kích to lớn và quan trọng trên mọi mặt trận của sự nghiệp cách mạng. Họ là đại diện tinh thần tự tôn, tự lập của dân tộc; là chủ lực quân,...