09:18 PM - 20/09/2023
Nội dung bao trùm làm nên giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng về xây dựng Đảng. Bên cạnh hai nội dung: “Đoàn kết thống nhất” và “rèn luyện...