09:00 AM - 02/04/2024
Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới hiện nay là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng. Ở Đại hội XIII, phạm trù “hạnh phúc” được...