11:10 PM - 18/10/2020
Một chính sách an sinh xã hội hợp lý, khoa học sẽ giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo môi trường thuận lợi, an ninh cho quá trình phát triển đất nước.