11:38 PM - 02/07/2022
(VNTV). Ngày 21/6/2012, Luật Biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,8%. Qua 10 năm ban hành và triển khai thực hiện, Luật Biển Việt Nam đã trở...