09:58 AM - 17/09/2021
Gần mười năm kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...