06:51 AM - 20/07/2024
Ngày 19/7/2024, một trái tim lớn đã ngừng đập nhưng tư tưởng của Người vẫn ngời sáng, dẫn dắt con đường cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Một trong những tư...