10:57 AM - 27/01/2023
Mùa xuân 1968, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, quân dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam, buộc chính quyền Washington phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris. Bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, Việt Nam đã giành thắng lợi quan trọng trên bàn đàm phán, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.