12:17 PM - 05/03/2021
Tuy vẫn còn không ít văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng thấp vì vẫn mang nặng tư duy “có lợi cho nhà quản lý”, song hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục được phát triển, hoàn thiện.