11:25 PM - 15/01/2021
Cuộc đấu tranh giữ gìn lực lượng ở miền Nam trong giai đoạn 1954-1959 diễn ra vô cùng quyết liệt. Chủ trương đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình của Trung ương Đảng và sự thiếu chủ...