08:50 AM - 01/07/2022
Mở ra cục diện “vừa đánh vừa đàm” không phải là đơn giản. Sự lọc lõi của nền ngoại giao Hoa Kỳ cuối cùng đã thất bại trước ý chí và tính chất chính nghĩa cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, và cuối cùng, với tư thế của người chủ động, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào đàm phán hòa bình Paris