09:46 PM - 08/04/2021
Sau khi quân đội Hoa Kỳ làm lễ cuốn cờ, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngày 29/03/1973, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam cần 2 năm nữa để giành thắng lợi hoàn toàn. Do trong...