09:02 AM - 29/03/2023
Đồng chí Lê Văn Lương (1912 - 1995), nhà cách mạng tiền bối của Đảng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Sớm giác...