08:23 AM - 29/11/2023
Phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1948, đến năm 1952, Đảng và Chính phủ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần đầu tiên. Tuy nhiên, còn một số kiến thức nhầm lẫn...