08:01 AM - 29/11/2022
Trước những bất cập của phong trào hợp tác hóa, xuất hiên nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, Trung ương Đảng chủ trương vẫn tiếp tục triển khai các cuộc vận động nhằm củng cố hợp tác xã, hoàn thiện...