06:52 AM - 16/09/2021
Ngân khố quốc gia gần như là con số 0 khiến cho xây dựng nền tài chính quốc gia trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách sau Cách mạng Tháng Tám. Chủ trương đúng đắn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhất là lòng yêu nước vô bờ bến của nhân dân Việt Nam là cơ sở để chúng ta sớm giải quyết được nhiệm vụ quan trọng và cấp bách này