04:17 PM - 16/10/2020
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ trong khối đại đoàn kết toàn dân nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. Cùng với quá trình trưởng thành...