09:53 AM - 03/10/2022
Các chính sách về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp của Nhà nước được ví như “phao cứu sinh” cho nông dân. Tuy nhiên, hiện các chính sách này chưa được nhiều nông dân hưởng ứng, tham gia. Do đó, các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để bảo hiểm nông nghiệp đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và thực sự là “điểm tựa” cho nhà nông yên tâm sản xuất?