09:02 AM - 17/09/2021
Ngày 16/9, nhiều địa phương áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đã bước vào giai đoạn mới khi bắt đầu áp dụng định hướng mở cửa dần ở các vùng bước đầu kiểm soát được dịch.