11:31, 25/11/2021
Nông thôn Việt Nam là địa bàn sinh sống của hơn 65% dân số. Với một quốc gia mà đa số người dân sống ở nông thôn, thì việc phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng thành công nông thôn mới là yếu tố...