10:06, 19/03/2023
Âm mưu lợi dụng, kích động vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chống phá cách mạng nước ta được các thế lực thù địch, phản động sử dụng từ lâu. Sóc Trăng...