10:21, 27/09/2023
(thinhvuongvietnam.com) - Từ thực tế mức sống chung của xã hội, trong đó có giai cấp công nhân được nâng lên rõ rệt, một bộ phận công nhân hiện đại có tiền mua cổ phần, cổ phiếu trong doanh nghiệp,…...