10:53, 06/12/2022
Học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin. Học thuyết đó đã thuyết giảng sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa...