11:20, 23/01/2022
Khát vọng phát triển đất nước không phải ý chí chủ quan hay mệnh lệnh của Đảng mà trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người và của cả dân tộc. Vì thế, không thế lực nào có thể xuyên tạc hay cản trở khát...