02:40 PM - 29/02/2024
Ngoài việc chỉ ra những khó khăn, thách thức, trong bài viết, Tổng Bí thư đã đề ra những chủ trương, đường lối quan trọng để phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức.