02:37 PM - 29/02/2024
Chín tỉnh của 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ...