04:50, 24/03/2023
Sứ mệnh của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sự đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc, phủ nhận nghĩa...