06:32, 03/07/2020
Tính đảng của triết học là quan điểm thể hiện một lập trường nhất quán về thế giới quan triết học. Đối với những người mácxít, đó là sự khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong...